وانت بار فاطمی-88542249-وانت تلفنی فاطمی

وانت بار فاطمی،وانت تلفنی فاطمی

وانت بار فاطمی،وانت تلفنی در محدوده فاطمی،وانت بار در محدوده فاطمی،وانت بار خیابان فاطمی،وانت و نیسان با کارگران مخصوص باربری،وانت بار در فاطمی.

تلفن : 88075228 – 88542249

وانت بار فاطمی|وانت تلفنی در محدوده فاطمی